Suomen Pipliaseura
Taustatieto
238 tulosta
Rauha Uudessa testamentissa
Tilaaja

Uuden testamentin käsite “rauha” on saanut vaikutteita Vanhasta testamentista ja sillä on laaja merkitys.

Terminologia 

Kreikankielen “rauhaa” tarkoittava sana on

eirene.

Klassisessa kreikassa se tarkoitti, että ihmisryhmien välillä ei ollut vihamielisyyttä. Uuden testamentin kreikassa sana on kuitenkin saanut paljon laajemman merkityksen. Septuaginta vaikutti taustalla niin, että  Uuden testamentin kreikankielisen sanan merkitys omaksuttiin heprean kielen sanasta

shalom

 Tämän vuoksi Uuden testamentin rauha (eirene) – aivan kuten shalom Vanhassa testamentissa – käsittää henkilön tai ihmisryhmän ”eheyden” monia eri puolia: sodan puuttumisen lisäksi se saattoi viitata myös turvallisuuteen, hyvinvointiin, terveyteen ja henkiseen eheyteen.Uudessa testamentissa on ”rauhalle” kolme erityisesti esiin nousevaa merkitystä:

 • rauha konfliktin vastakohtana;
 • rauha Jumalan ja ihmisen välisen suhteen palauttamisena;
 • hengellinen rauha.

Sanaa “rauha” käytetään Uudessa testamentissa usein myös tervehdyksenä.

Rauha konfliktin vastakohtana

Huolimatta “rauhan” laajennetusta merkityksestä sillä on Uudessa testamentissa usein myös sanan klassinen, “maallinen” merkitys: sodan tai konfliktin puuttuminen. Tämä voi tarkoittaa rauhaa eri kansojen välillä ({%Luuk. 14:32%}), mutta myös rauhaa perheen jäsenten välillä ({%Matt. 10:34%} ja {%Luuk. 12:51%}). Uuden testamentin kirjeissä kannustetaan kristittyjä toistuvasti säilyttämään rauha suhteissaan muihin ihmisiin, erityisesti muiden uskovien kanssa (katso {%Room. 14:19%}, {%Ef. 4:3%} ja {%Hepr. 12:14%}).

Rauha Jumalan ja ihmisen välisen suhteen palauttamisena

Rauhan erityinen merkitys Uudessa testamentissa on se rauha, joka oli Jeesuksen Kristuksen ansiosta saavutettu Jumalan ja ihmisten välillä. Ennen kuin ihminen tuli uskoon, hän oli vieraantunut Jumalasta ({%Ef. 4:18%}; {%Kol. 1:21%}). Mutta Kristuksen kautta hän oli palannut yhteyteen Jumalan kanssa. Kristuksen ansiosta rauha oli palautettu Jumalan ja ihmisen välille ({%Room. 5:1%}; {%Kol. 1:20%}).

Hengellinen rauha

Joissain Uuden testamentin kohdissa rauha tarkoittaa sydämen rauhaa ja tyyneyttä, jonka Jumala on antanut ({%Fil. 4:7%}). Se on pelkäävän ja huolestuneen hengen vastakohta ({%Joh. 14:27%}). Galatalaiskirjeessä {%Gal. 5:22%} tätä rauhaa kutsutaan Hengen hedelmäksi (katso myös {%Room. 8:6%}). 

“Rauha” tervehdyksenä

Jeesus tervehti oppilaitaan sanomalla “mene rauhassa” ({%Mark. 5:34%} ja {%Luuk. 7:50%}) ja “rauha teille” ({%Joh. 20:19-21%}). Nämä tervehdykset ovat enemmän kuin tavallinen tervehdys: julistamalla rauhaa tervehdittävälle henkilölle itse asiassa annetaan rauha.Paavali ja muut Uuden testamentin kirjeiden kirjoittajat sisällyttävät rauhan toivotuksen myös kirjeidensä alkusanoihin. He toivottavat lukijoille Jumalan rauhaa (katso {%Gal. 1:3%}, {%Ef. 1:2%}, {%1. Piet. 1:2%} ja {%2. Joh. 1:3%}). 

Raamatun kirjojen nimet ja niistä käytettävät lyhenteet

Vanha testamentti

1. Moos.

Ensimmäinen Mooseksen kirja

2. Moos.

Toinen Mooseksen kirja

3. Moos.

Kolmas Mooseksen kirja

4. Moos.

Neljäs Mooseksen kirja

5. Moos.

Viides Mooseksen kirja

Joos.

Joosuan kirja

Tuom.

Tuomarien kirja

Ruut

Ruutin kirja

1. Sam.

Ensimmäinen Samuelin kirja

2. Sam.

Toinen Samuelin kirja

1. Kun.

Ensimmäinen kuninkaiden kirja

2. Kun.

Toinen kuninkaiden kirja

1. Aik.

Ensimmäinen aikakirja

2. Aik.

Toinen aikakirja

Esra

Esran kirja

Neh.

Nehemian kirja

Est.

Esterin kirja

Job

Jobin kirja

Ps.

Psalmien kirja

Sananl.

Sananlaskujen kirja

Saarn.

Saarnaajan kirja

Laul. l.

Laulujen laulu

Jes.

Jesajan kirja

Jer.

Jeremian kirja

Valit.

Valitusvirret

Hes.

Hesekielin kirja

Dan.

Danielin kirja

Hoos.

Hoosean kirja

Joel

Joelin kirja

Aam.

Aamoksen kirja

Ob.

Obadjan kirja

Joona

Joonan kirja

Miika

Miikan kirja

Nah.

Nahumin kirja

Hab.

Habakukin kirja

Sef.

Sefanjan kirja

Hagg.

Haggain kirja

Sak.

Sakarjan kirja

Mal.

Malakian kirja

Uusi testamentti

Matt.

Evankeliumi Matteuksen mukaan

Mark.

Evankeliumi Markuksen mukaan

Luuk.

Evankeliumi Luukkaan mukaan

Joh.

Evankeliumi Johanneksen mukaan

Ap. t.

Apostolien teot

Room.

Kirje roomalaisille

1. Kor.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille

2. Kor.

Toinen kirje korinttilaisille

Gal.

Kirje galatalaisille

Ef.

Kirje efesolaisille

Fil.

Kirje filippiläisille

Kol.

Kirje kolossalaisille

1. Tess.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

2. Tess.

Toinen kirje tessalonikalaisille

1. Tim.

Ensimmäinen kirje Timoteukselle

2. Tim.

Toinen kirje Timoteukselle

Tit.

Kirje Titukselle

Filem.

Kirje Filemonille

Hepr.

Kirje heprealaisille

Jaak.

Jaakobin kirje

1. Piet.

Ensimmäinen Pietarin kirje

2. Piet.

Toinen Pietarin kirje

1. Joh.

Ensimmäinen Johanneksen kirje

2. Joh.

Toinen Johanneksen kirje

3. Joh.

Kolmas Johanneksen kirje

Juud.

Juudaksen kirje

Ilm.

Johanneksen ilmestys

Apokryfikirjat

Judit

Juditin kirja

Viis.

Viisauden kirja

Tob.

Tobian kirja

Sir.

Sirakin kirja

Bar.

Barukin kirja

1. Makk.

Ensimmäinen makkabealaiskirja

2. Makk.

Toinen makkabealaiskirja

Est. lis.

Lisäyksiä Esterin kirjaan

Dan. lis.

Lisäyksiä Danielin kirjaan

Man. r.

Manassen rukous

Betania

Betania on kylä Jerusalemin lähettyvillä. Se sijaitsee Öljymäen itäpuolella noin 3 km päässä Jerusalemista. Tullessaan pääsiäiseksi Jerusalemiin Jeesus yöpyi Betaniassa ({%Mark. 11:11%}). Jeesus voideltiin Betaniassa leprasta parantuneen Simonin talossa ({%Mark. 14:3%}).

Betania oli Lasaruksen ja hänen sisariensa Marian ja Martan kotikylä ({%Joh. 11:1%}). Kylän läheisyyteen sijoitetaan myös Jeesuksen taivaaseenastuminen ({%Luuk. 24:50–52%}).

Luottamus
Tilaaja

Sanat ”luottavainen” ja ”luottamus” esiintyvät usein Uudessa testamentissa. Nämä termit viittaavat avoimeen asenteeseen, joka kumpuaa vapauden tunteesta ja pelon puuttumisesta. Tällainen maailman avoin kohtaaminen perustuu yleensä vahvaan luottamukseen Jumalaan.

Eri merkityksiä

”Luottamus” on yleinen käännös kreikan sanasta

parresia

. Muita käännöksiä sanasta ovat ”avoimuus”, ”vapaus” ja ”itseluottamus”.


Vuoden 1992 Kirkkoraamatussa sana käännetään yhteydestä riippuen: ”rohkeus” (katso {%Ap. t. 4:13%}), ”vapaa” ({%Joh. 7:26%}), ”suora” ({%Joh. 10:24%}), ”avoin” ({%Joh. 11:54%}); ”julkinen” ({%Joh. 7:13%}), ”rohkea ja luottavainen” ({%Efes. 3:12%}) ja ”rohkeus” ({%Hepr. 10:35%}).

Eri tilanteissa

Termi ”luottamus” (

parresia

) voi liittyä erilaisiin tilanteisiin. Uudessa testamentissa esiintyy neljä erityyppistä tilannetta, jossa termiä käytetään:

 • joku uskaltaa sanoa jotakin selvästi (katso {%Joh.10:24%});
 • joku esiintyy yleisön edessä (katso {%Joh. 18:20%});
 • joku on rohkea ja itsevarma tärkeiden ihmisten läsnäollessa (katso {%Ap. t. 4:13%});
 • joku uskaltaa olla vapaa ja luottaa Jumalaan (katso {%Hepr. 10:35%}).

Maailma

Maailma voi tarkoittaa ihmisen elinpiiriä, jonka Jumala on luonut. Tässä mielessä maailmasta voidaan puhua myönteisessä tai neutraalissa merkityksessä. Johanneksen evankeliumissa ja kirjeissä maailma on toisaalta Jumalan rakkauden kohde ({%Joh. 3:16%}), toisaalta hylätty Jumalan vastustajana ({%Joh. 17:6-16%}, {%1. Joh. 2:15%}). Samaa vastakohtaa esiintyy joissain muissakin Uuden testamentin kirjoissa.

10 Raamatun jaetta levottomalle

Nämä Raamatun sanat on sinulle, joka olet pyhän tauon tarpeessa.
Kun maailma on täynnä kiirettä ja suorituksia, Raamatusta löytyy sanat lepoon. Asetu paikkaan tai mielentilaan, missä ei tarvitse vaatia itseltä mitään. Jumala tuntee levottomankin mielen, kaikki harhailevat tai ahdistavat ajatukset. Hän tarjoaa levon levottomalle.
Jeesus kerran sanoi oppilailleen ja sanoo myös tänään: “Mennään johonkin rauhalliseen paikkaan. Saatte levähtää vähän.”  (Mark. 6:31)

Raamatun sanoja lepoon ja levottomuuteen

Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. (Ps. 139:3)

Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa. (Ps. 4:9)

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä. (Ps. 23:2)

Ihminen elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. (Job 14:1)

Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alle. Minä annan teidän levähtää. Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta mallia. Minä olen maltillinen ja sydämeltäni vaatimaton. Kun otatte minusta mallia, löydätte levon ja rauhan. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva. (Matt. 11:28–30)

Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itse ne lepäämään – näin sanoo Herra Jumala. (Hes. 34:15)

Levottomuudesta huolettomuuteen

Minä jätän teille rauhan; annan teille oman rauhani. En anna teille niin kuin maailma antaa. Rohkaiskaa sydämenne älkääkä pelätkö. (Joh. 14:27)

Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. (Ps. 55:23)

Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret. (5. Moos. 33:27)

Voitte heittää kaikki huolenne hänelle, sillä hän välittää teistä. (1. Piet. 5:7)

Koonnut: Hanna Paavilainen, Suomen Pipliaseura

Raamattublogia kirjoittavat Suomen Pipliaseuran työntekijät ja ystävät. Suomen Pipliaseura ylläpitää Raamattu.fi -sivustoa sekä tarjoaa Raamatun sisältöjä ymmärrettävästi, ajankohtaisesti ja matalalla kynnyksellä. Jokaisen on mahdollista löytää Raamatun sanoma itselleen sopivalla tavalla.

Lue lisää: www. piplia.fi

valkoisia tyynyjä
Kivittäminen
Tilaaja

Kivittäminen oli yleinen kuolemanrangaistus Vanhassa testamentissa.Ihmisten lisäksi saatettiin kivittää myös elämiä, mutta sellaisesta tunnetaan vain muutama esimerkki. 2. Mooseksen kirjan {%2. Moos. 21:28%} mukaan härkä piti kivittää, jos se oli puskenut miehen tai naisen kuoliaaksi.

Kivittäminen Vanhassa testamentissa

Mooseksen lait sisältävät useita kivittämiseen liittyviä sääntöjä. Ihminen saatettiin tuomita kivitettäväksi eri syistä:

 • uskonnolliset rikokset, kuten henkien kutsuminen ({%3. Moos. 20:27%}) tai lapsiuhri ({%3. Moos. 20:2%});
 • seksuaalirikokset, kuten uskottomuus ({%3. Moos. 20:10%});
 • tappo tai murha;
 • tottelemattomuus vanhempia kohtaan ({%5. Moos. 21:18-21%});
 • kidnappaus;
 • väärä todistus;
 • “majesteettirikos”.

Ei ole kuitenkaan varmaa, kivitettiinkö edellä mainittujen rikkomusten tekijät aina.


Ennen kivittämisestä rikoksen todistajien piti asettaa kätensä tuomitun pään päälle. Sitten todistajien piti heittää ensimmäiset kivet. Yleensä kivittäminen tapahtui kaupungin muurien ulkopuolella.


Kivittämällä surmattu mies tai nainen tuli haudata samana päivänä. Toisinaan ruumis ripustettiin ensin puuhun varoitukseksi muille.

Kivittäminen Uudessa testamentissa

Uudessa testamentissa kuvataan vain yksi kivityskuolema, Stefanoksen kuolema

{%Ap. t. 7:54-60%}

. Johanneksen evankeliumin mukaan aviorikoksesta tavattu nainen oli tarkoitus kivittää, mutta Jeesus esti kivityksen {%Joh. 7:53-8:11%}. Myös Paavali yritettiin surmata kivittämällä {%Ap. t. 14:19%}.


 

Joosef (Marian aviomies)
Tilaaja

Joosef oli Jeesuksen äidin Marian aviomies. Hän polveutui Kuningas Daavidista. Joosef oli keskeisessä asemassa Jeesuksen syntymää ympäröivissä tapahtumissa, mutta hänen elämänsä myöhemmistä vaiheista tiedetään vähän.

Nimi Joosef

Nimi Joosef tarkoittaa ”Herra lisää”. Muita samannimisiä miehiä Raamatussa ovat: Joosef, Jaakobin ja Raakelin vanhin poika sekä Joosef Arimatialainen.

Marian aviomies

Joosef huomasi, että Maria oli raskaana, mutta ei hänelle ({%Matt. 1:18-25%}). Hän kuitenkin päätti mennä naimisiin Marian kanssa. Itse asiassa Topic_522_enkeli oli kertonut Joosefille unessa, että hänen pitää ottaa Maria vaimokseen, koska Pyhä Henki oli siittänyt lapsen. Heidän tuli antaa lapselle nimeksi Jeesus.


{%Mark. 6:3%} mukaan Jeesuksella oli neljä veljeä: Jaakob, Joosef, Juudas ja Simon sekä myös useita sisaria. {%Mark.15:40%} kerrotaan, että yhden sisaren nimi oli Salome.

Jeesuksen syntymä

Joosef oli kotoisin Nasaretista ja polveutui kuningas Daavidista ({%Matt. 1:1:16%}; {%Luuk. 3:23-38%}). Kun Rooman keisari Augustus määräsi kaikki rekisteröitymään synnyinpaikkakunnallaan, Joosef lähti raskaana olevan vaimonsa Marian kanssa Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, jossa Jeesus syntyi.

Pako Egyptiin

Matteuksen evankeliumin mukaan Joosef näki toisen unen Itämään tietäjien vierailtua Betlehemissä. Enkeli käski häntä pakenemaan lapsen ja Marian kanssa Betlehemistä, koska Herodes Suuri halusi tappaa lapsen. Niinpä he matkustivat Egyptiin.


Herodeksen kuoleman jälkeen Joosef näki kolmannen unen. Unessa häntä käskettiin palaamaan Israeliin. He eivät kuitenkaan palanneet Betlehemiin, vaan asettuivat Galileassa sijaitsevaan Nasaretiin, jossa Joosef toimi puuseppänä ({%Matt. 13:55%}).

Joosefin poika

Joosef mainitaan epäsuorasti vielä kerran kertomuksessa, jossa kaksitoistavuotias Jeesus menee Temppeliin ({%Luuk. 2:41-49%}). Sen jälkeen hänen nimensä mainitaan vain, kun ihmiset puhuvat Jeesuksesta ”Joosefin pojasta” ({%Joh. 1:45%}; {%Joh. 6:42%}).

 

Rauhan sanoja Raamatusta

Jos oma oloni tuntuu jostain syystä ahdistuneelta tai rauhattomalta, muistan Jeesuksen lohdulliset sanat: ”Minä jätän teille rauhan; annan teille oman rauhani. En anna teille niin kuin maailma antaa. Rohkaiskaa sydämenne älkääkä pelätkö.” (Joh. 14:27)

Sota on jotain sellaista, mitä ei voi käsittää. Se iskee kaikkea ihmisyyttä ja lähimmäisenrakkautta vastaan. Itseäni vahvistaa tietoisuus siitä, että meitä kannatellaan, eri tavoin, ja juuri siten kuin kukin kulloinkin tarvitsemme. Varsinkin Uudesta testamentista, ajasta, jolloin Jeesus vaikutti maan päällä, voi lukea lohdullisia sanoja rauhasta ja huolenpidosta.

Raamattu ja rauha

Psalmit ja Jesajan kirjan kohdat ovat 92-käännöksestä, Uuden testamentin jakeet UT2020-käännöksestä.

Olen kertonut teille tämän, jotta teillä olisi minun rauhani. Maailmassa teitä ahdistaa, mutta olkaa rohkeita: minä olen voittanut maailman. (Joh. 16:33)

Älkää murehtiko mistään, vaan kertokaa kaikki tarpeenne Jumalalle. Pyytäkää häneltä, rukoilkaa ja kiittäkää häntä. Kaiken ymmärryksen ylittävä Jumalan rauha vartioi sydäntänne ja ajatuksianne ja saa ne pysymään Kristuksen Jeesuksen yhteydessä. (Fil. 4:6–7)

Onnellisia ovat rauhantekijät: heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. (Matt. 5:9)

Jos rakastaa elämää ja tahtoo nähdä hyviä päiviä, on estettävä kieltään puhumasta pahaa ja huuliaan valehtelemasta. On käännyttävä pois pahasta ja tehtävä hyvää, etsittävä rauhaa ja pyrittävä siihen. (1. Piet. 3:10–11)

Kristuksen tuoma rauha ratkaisee, kuka on voittanut kamppailun sydämestänne. Siksi teidät on kutsuttu yhteisen ruumiin jäseniksi. Olkaa kiitollisia siitä. (Kol. 3:15)

Toivotan teille entistä enemmän myötätuntoa, rauhaa ja rakkautta. (Juud. 1:2)

Toivon, että itse rauhan Herra antaa teille kaikinpuolisen rauhan ja on teidän kaikkien kanssa. (2. Tess. 3:16)

Rauhantekijät kylvävät rauhaa ja niittävät oikeudenmukaisuutta. (Jaak. 3:18)

Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja saaneet tehtäväksi. Tehkää sitä, mitä olette kuulleet ja nähneet minun tekevän. Silloin Jumalan rauha on kanssanne. (Fil. 4:9)

Pyrkikää elämään rauhassa kaikkien kanssa ja tavoitelkaa puhtautta, jota ilman ei kukaan saa nähdä Herraa. (Hepr. 12:14)

Eläkää rauhassa kaikkien kanssa, jos se on teidän vallassanne. (Room. 12:18)

Rauhaa teille, sanoi Jeesus uudelleen. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. (Joh. 20:21)

Kunnia korkeuksien Jumalalle ja rauha maan päällä ihmisille, joita hän rakastaa. (Luuk. 2:14)

Herra antaa voiman kansalleen, rauhalla hän kansaansa siunaa. (Ps. 29:11)

Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa! (Ps. 34:15)

Lakatkaa te huolehtimasta! Tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. (Ps. 46:11)

Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa. (Ps. 4:9)

Kaiken ymmärryksen ylittävä Jumalan rauha vartioi sydäntänne ja ajatuksianne ja saa ne pysymään Kristuksen Jeesuksen yhteydessä. (Fil. 4:7)

Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. (Jes. 26:3)

Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille: – Sinun Jumalasi on nyt kuningas! (Jes. 52:7)

Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. (Jes 54:10)

Herran siunaus aina yhä vahvistava:

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.

(4. Moos. 6: 24–26)

Teksti: Tuija Numminen, yhteyspäällikkö, Suomen Pipliaseura

Raamattublogia kirjoittavat Suomen Pipliaseuran työntekijät ja ystävät. Suomen Pipliaseura ylläpitää Raamattu.fi -sivustoa sekä tarjoaa Raamatun sisältöjä ymmärrettävästi, ajankohtaisesti ja matalalla kynnyksellä. Jokaisen on mahdollista löytää Raamatun sanoma itselleen sopivalla tavalla.

Lue lisää: www. piplia.fi

valkoinen kyyhky lähdössä lentoon
11.9.2022 14. sunnuntai helluntaista
123...2324
Suomen Pipliaseurav.4.13.13
Seuraa meitä