Suomen Pipliaseura

13.12.2021

Sana

Jeesuksen sukuluettelo

1Tämä on Jeesuksen Kristuksen, Daavidin Pojan, Abrahamin jälkeläisen, sukuluettelo:

2Abrahamille syntyi Iisak, jolle syntyi Jaakob. Jaakobille syntyivät Juuda ja tämän veljet. 3Juudalle ja Tamarille syntyivät Peres ja Serah. Serahille syntyi Hesron, jolle syntyi Ram. 4Ramille syntyi Amminadab, Amminadabille Nahson ja Nahsonille Salma. 5Salmalle ja Rahabille syntyi Boas ja Boakselle ja Ruutille Obed, jolle syntyi Iisai. 6Kuningas Daavid oli Iisain poika. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo. 7Salomolle syntyi Rehabeam, jolle syntyi Abia, ja Abialle syntyi Asaf. 8Asafille syntyi Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia. 9Ussialle syntyi Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia. 10Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia. 11Kun kansa oli pakotettu muuttamaan Babyloniaan, Josialle syntyivät Jekonja ja tämän veljet. 12Väestönsiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Salatiel, jolle syntyi Serubbabel. 13Serubbabelille syntyi Abihud, Abihudille Eljakim ja Eljakimille Asur. 14Asurille syntyi Sadok, Sadokille Jakin ja Jakinille Elihud. 15Elihudille syntyi Eleasar, jolle syntyi Mattan. Mattanille syntyi Jaakob, 16ja Jaakobille syntyi Joosef, joka oli Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi. 17Abrahamista Daavidiin on siis 14 sukupolvea. Daavidista väestönsiirtoon on myös 14 sukupolvea, ja samoin on 14 sukupolvea väestönsiirrosta Kristukseen.

Matt. - Matteus 1:1-17UT2020Avaa lukunäkymä
Suomen Pipliaseurav.4.20.15
Seuraa meitä